4 parishes united in community

St. Aloysius @ Aloys700 Hwy 32, West Point, Ne
St. Anthony @ St. Charles449 15th Rd, Lot #1, West Point, Ne
St. Boniface @ Monterey450 12th Rd, West Point, Ne
St. Mary @ West Point343 N Monitor St, West Point, Ne